Wag the Dog - Valmanifest 2018

Idrotten kämpar allt mer i motvind i samhället trots att den omfattar omkring 3 miljoner människor i olika aktiviteter. I valdebatten så lyser diskussionen kring idrottens villkor och utveckling med en skrämmande och sorglig frånvaro trots dess viktiga roll i samhället. Sjunkande deltagande och hård konkurrens från mer stillasittande aktiviteter eller aktiviteter utanför idrottsrörelsen är också fakta.

Stor samhällsnytta

Trots det har idrotten en stor samhällsnytta, som är svår att uppskatta i pengar men fortfarande är påtaglig. I Riksidrottsförbundets (RF) undersökning där 16 forskare studerade idrottens samhällsnytta togs det upp 13 positiva områden. Bland annat fysisk och psykisk hälsa, hälsoekonomiska aspekter, lärande, jämställdhet, etnisk mångfald, integration och tävlingsidrott som nöje/samhällsnytta.

Det finns även sammanställningar av internationell forskning som pekar på idrottens intressanta roll i utveckling av samhället. Se exempelvis Edwards (2015) om hur idrott bidrar till att bygga kapacitet i samhället, eller Masters, Anwar, Collins, Cookson & Capewell (2017) som i en review beskriver hälsobefrämjande interventioner på samhällsnivå som högst kostnadsbesparande för samhället.

Skapa möjligheter

I vårt valmanifest menar vi att Sverige behöver skapa möjligheter för livslång motion, hälsa, välmående och idrott. För det behöver vi en satsning på barnen och ungdomarna med dels fler tränare och ledare, dels bättre utnyttjande av befintliga idrottanläggningar. Vårt valmanifest öppnar också upp för barn och ungdomar som idag inte finns i idrottsföreningar i landet, att få ta del av glädjen i idrott, rörelse och motion.

Med tanken på att valet stundar, och att det verkar finnas väldigt mycket pengar i ladorna dessa få dagar innan valet, så introducerar Wag the dog podd sitt valmanifest. Vi erkänner samtidigt att vi likt en del andra politiska partier är ett enfrågeparti på den politiska scenen. Här är vårt valmanifest 2018.

Införa ett RIT-bidrag

Vi tror på samarbete kring idrotten och har starkt stöd av vetenskapen, forskare och ekonomer då vi föreslår ett helhetsgrepp som kommer påverka både rörelse, motion och elitidrott i Sverige. Till det kommer sidoeffekterna redovisat dels i RFs manifest och befintlig forskning i området.

Satsa (låt oss slumpmässigt säga) 5 miljarder kronor på följande som vi benämner
RIT-bidrag (Rörelse – Idrott – Träning).

    1. Ge alla barn mellan 6 till 15 år en ”idrottspeng” på mellan 5000 och 6000 kr per år.
    2. När barnen anmäler sig in i en idrottsförening erhåller föreningen barnets idrottspeng och hela beloppet går till lön samt utbildning för tränaren.
    3. Genom ett så kallat RIT-bidrag dras det ej några sociala avgifter på utbetald lön till tränaren.
    4. RF får uppdraget att tillsammans med ledande universitet och högskolor skapa en tränar- och ledarutbildning som blir obligatorisk för de tränare som mottar lön via RIT-bidraget. Fokus ska främst vara på ledarskap och lärande. Utbildningarna är delvis finansierade i valmanifestet enligt beskrivning nedan.

Utökat förslag med ytterligare två miljarder till skolor (då vi ändå är igång med valfläskandet), det vi kallar RIT2-bidrag

  1. Skola ska tillsammans med lokala idrottsföreningar se till att idrottshallar samt bollplaner är bemannade med vuxen personal före och efter skolverksamhet. Exempelvis från 07.00 till 08.00, samt från avslutad skoldag fram till ordinarie föreningsverksamhet startar på kvällen. Vuxen personal ska tillhandahållas av skola respektive idrottsföreningar med RIT2-bidrag.
  2. Om det inom ramen för RIT2-bidraget finns överskjutande pengar används dessa för att köpa in idrottsutrustning och material till skolor och/eller vidareutbilda idrottslärare och lärare i vardagsmotion, hälsa och rörelse. Utbildningen genomförs av universitet och högskolor i samarbete med RF inom ramen för samarbetet kring tränar- och ledarutbildningen.

Enligt våra ekonomer på Wag the Dog-kansliet fanns det år 2017 573468 flickor och 607718 pojkar (totalt 1.181.186 barn och unga). Förslaget är att de barn som utnyttjar sin idrottspeng får mellan 5000-6000 kr per barn. Detta beroende på hur många barn som väljer att utnyttja möjligheten. Eftersom vi antar att inte alla barn är intresserade av att använda sin idrottspeng så används överskjutande belopp till utbildning inom idrott och skola enligt förslaget ovan. Bidraget skulle ge goda effekter i många delar av samhället genom både fler och bättre utbildade tränare, skolpersonal samt samarbete mellan idrottsföreningar och skolor.

Det nuvarande LOK-stödet lämnas oförändrat tills vidare, men behöver en översyn i framtiden för att effektiviseras för idrottens bästa nytta. Dessa pengar skall alltså inte dras bort från idrotten, men på sikt omstruktureras. Vår tf idrottsminister återkommer i frågan under mandatperioden.

Social return on investment

Valmanifestet är möjligt att genomföra och dessutom samhällsekonomiskt försvarbart eller till och med vinstdrivande, inte minst visat i forskning på området. Senast i raden har europeiska fotbollförbundet UEFA visat i sin studie ”Social return on investment” att svensk fotboll, exklusive elitfotbollen, ger ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter av ett värde på cirka 23 miljarder kronor. Då är alltså inte alla de andra idrotterna medräknade! Det vill säga att de sju miljarder som vi vill använda som uppenbart valfläsk ger en mångdubbel vinst tillbaka till svenska samhället.

Om vi nu tycker att ekonomi är en väsentlig del av psykisk och fysiskt välmående.

I nästa val kommer vi rikta in oss på de skandalöst fåtaliga och till tider slitna idrottsanläggningarna i landet.

Kom ihåg att rösta på söndag! Och, lyssna på #WagtheDogPodd samt ge oss betyg på sociala plattformar och där poddar finns.

With barks and balls,
the Wag the Dog team

Statsminister Johan Fallby
Finansminister Magnus Lindwall
Utrikesminister Jamie Smith
Utbildningsminister Peter Svensson
IT-infrastrukturminister Ludvig Aust
Inhyrd idrottsminister Jonas Gradin